Obchodné podmienky

 

I. Úvodné ustanovenia

I.1 Spoločnosť CS Retail 1969, s.r.o., se sídlem na adrese Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 087 88 375, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325315 (ďalej len „Predávajúci“ alebo „CS Retail“ realizuje prostredníctvom online predaja predaj módneho textilného tovaru, obuvi a doplnkov (ďalej len „tovar“, a to prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného Predávajúcim na internetovej stránke www.gap.sk.

 

I.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú zmluvné vzťahy  a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi Predávajúcim a zákazníkom, a to výlučne pri internetovom predaji tovaru. Všetky takéto zmluvné vzťahy sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, uzatvorenou kúpnou zmluvou a týmito VOP.

 

I.3 V kúpnej zmluve je možné dojednať ustanovenia aj odlišne ako sú dojednané týmito VOP. V takom prípade má prednosť úprava dojednaná v kúpnej zmluve.

 

I.4 Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, spravujú sa vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito VOP, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, ako aj ostatných aplikovateľných predpisov. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, spravujú sa vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodným zákonníkom v platnom znení.

I.5 Tieto VOP môže Predávajúci kedykoľvek upravovať a meniť, a to aj jednostranne. Takéto úpravy a zmeny VOP sa nedotýkajú zmluvných vzťahov, ktoré vznikli počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

 

II. Vymedzenie pojmov

II.1 Zmluva – kúpna zmluva, kde na jednej strane vystupuje CS Retail ako predávajúci a na druhej strane zákazník ako kupujúci.

II.2 Predávajúci (CS Retail) – je osoba, ktorá pri uzatváraní  a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej podnikateľskej činnosti; ide o podnikateľský subjekt, ktorý priamo ponúka tovar na účely jeho predaja.

II.3 Zákazník – (i) zákazníkom môže byť spotrebiteľ, t.j. osoba, ktorá pri uzavretí a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania; je to fyzická osoba, ktorá tovar kupuje za iným účelom ako podnikaním s týmto tovarom.

 

II.4 Uzavretie zmluvy – objednávka zákazníka je návrhom zmluvy a samotná zmluva je uzavretá okamihom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho zákazníkovi s týmto jeho návrhom (prijatie objednávka zo strany Predávajúceho); od tohoto okamihu medzi Predávajúcim a zákazníkom vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Po uskutočnení objednávky zákazník obdrží ako potvrdenie o prijatí objednávky e-mail s predmetom „Prijatie objednávky – „GAP.sk“.

 

II.5 Tovar – tovarom sa rozumejú akékoľvek produkty ponúkané na predaj Predávajúcim na jeho internetových stránkach www.gap.sk za podmienok stanovených týmito VOP.

 

III. Informácie o uzatvorenej kúpnej zmluve a VOP

III.1 Zaslaním objednávky (t.j. návrhu zmluvy) zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi bezvýhradne a plne súhlasí, čo výslovne potvrdí pred zaslaním objednávky. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej kúpnej zmluvy.

 

III.2 Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Tieto VOP sú zverejnené na internetovej stránke www.gap.sk.

 

III.3 Vo vzťahu ku konkrétnej objednávke zákazníka platia výlučne VOP v znení platnom ku dňu zaslania objednávky.

 

IV. Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu: https://www.gap.sk/informacie-o-pravach-v-suvislosti-so-spracovanim-osobnych-udajov

 

V. Osobný účet

V.1 Zákazník môže tovar objednávať v internetovom obchode prostredníctvom svojho osobného účtu, ktorý si zaregistroval v internetovom obchode Predávajúceho (ďalej len „osobný účet“ alebo bez registrácie priamo z webového rozhrania internetového obchodu Predávajúceho).

 

V.2 Pri registrácii a zriadení osobného účtu a taktiež pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uviesť správne a úplné údaje. Údaje uvedené v osobnom účte je zákazník pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať prostredníctvom príslušnej funkcie webového rozhrania internetového obchodu Predávajúceho. Predávajúci nie je nijako povinný preverovať správnosť údajov uvedených zákazníkom. Predávajúci preto nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za ujmu vzniknutú na strane zákazníka v dôsledku porušenia povinnosti uviesť a/alebo aktualizovať svoje údaje na webovom rozhraní internetového obchodu.

 

V.3 Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do osobného účtu zákazníka a berie na vedomie, že Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany zákazníka. Zákazník nie je vo vlastnom záujme oprávnený umožniť využívanie osobného účtu tretím osobám.

 

V.4 Predávajúci môže zrušiť osobný účet zákazníka, a to najmä v prípade, ak zákazník poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy.

 

V.5 Zákazník berie na vedomie, že osobný účet nemusí byť dostupný nepretržite. Predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek ujmu na strane zákazníka, ktorá vznikne v dôsledku dočasnej nemožnosti prístupu zákazníka k osobnému účtu a/alebo internetovému obchodu.

 

VI. Predmet zmluvy

VI.1 Predmetom zmluvného vzťahu je záväzok Predávajúceho dodať tovar špecifikovaný v zmluve (t.j. v objednávke a jej potvrdení) a záväzok zákazníka tovar prevziať a zaplatiť za neho Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Zmluvný vzťah vzniká medzi zákazníkom a Predávajúcim doručením potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho zákazníkovi (t.j. v okamihu uzavretia zmluvy).

 

VI.2 Zákazník môže objednať konkrétny tovar uvedený v aktuálnej ponuke Predávajúceho. Táto ponuka je zverejnená na internetových stránkach www.gap.sk

 

VI.3 Webové rozhranie internetového obchodu Predávajúceho obsahuje zoznam tovaru, vrátane uvedenie jednotlivých cien tovaru v mene euro. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov (s výnimkou prepravných nákladov tak, ako je uvedené nižšie a prípadných poplatkov závislých od spôsobu platby za tovar). Všetky ponuky na predaj tovaru v internetovom obchode Predávajúceho (vrátane prípadne uvedenej orientačnej doby doručenia, či odoslania tovaru) sú nezáväzné a Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom prezentovaného tovaru. Prezentovanie tovaru v internetovom obchode tak nepredstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy ani návrh na dodanie tovaru (podľa § 43a a nasl. Občianskeho zákonníka).

 

VII. Objednávka a kúpna zmluva

VII.1 Objednávka predstavuje jednostranný návrh zákazníka na uzavretie zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru uvedeného v objednávke, za podmienok v nej uvedených a v zmysle týchto VOP. Zákazník je vyplnenou a zaslanou objednávkou viazaný. Objednávku tovaru je možné realizovať prostredníctvom internetových stránok Predávajúceho www.gap.sk

 

VII.2 Na účely objednania tovaru zákazník zvolí tovar, ktorý chce kúpiť, a to kliknutím na príslušné tlačidlo „Do košíku“ a vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní internetového obchodu Predávajúceho. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o objednávanom tovare, spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, nákladoch spojených s doručením tovaru, kontaktné údaje zákazníka, doručovaciu adresu a odkaz na tieto VOP a odkaz na informácie o spracovaní osobných údajov (ďalej len „objednávka“). Pred odoslaním objednávky Predávajúcemu je zákazníkovi umožnené skontrolovať a prípadne zmeniť údaje, ktoré do objednávkového formulára uviedol a oboznámiť sa s týmito VOP a zásadami spracovania osobných údajov. Predávajúci je oprávnený vždy požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky.

 

VII.3 Predávajúci zašle potvrdenie objednávky prostredníctvom emailu, ktorý zákazník uvedie v objednávke. Toto potvrdenie obsahuje identifikačné a kontaktné údaje oboch strán, presný popis a počet objednaného tovaru, konečnú cenu, spôsob a dohodnutý spôsob úhrady kúpnej ceny.

 

VII. 4 Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a zákazníkom je uzatvorená momentom doručenia informácie o prijatí (akceptácii) objednávky zo strany Predávajúceho zákazníkovi, a to elektronickou poštou, na e-mailovú adresu uvedenú v osobnom účte zákazníka alebo v objednávke.

 

VII. 5 Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči Predávajúcemu alebo si objednali tovar v rozsahu prekračujúcom obvyklé množstvo, ktoré bežná domácnosť môže rozumne spotrebovať.

 

VII.6 Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že zákazníkovi odplatne odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej a zákazník sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Uzavretú zmluvu je možné meniť alebo rušiť len na základe dohody zmluvných strán, z dôvodov uvedených v týchto VOP alebo ak tak umožňuje právny predpis. Pokiaľ je zákazník v omeškaní s prevzatím tovaru alebo s úhradou kúpnej ceny, môže Predávajúci vec uskladniť a následne požadovať účelne vynaložené náklady spojené s jej uskladnením alebo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

VII.7 Uzavretím kúpnej zmluvy (formou zaškrtnutia príslušného políčka v objednávke) zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto VOP a pravidiel spracovania osobných údajov a že s nimi súhlasí. Na obsah týchto dokumentov je zákazník primeraným spôsobom pred momentom uzavretia kúpnej zmluvy upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť tu: https://www.gap.sk/obchodne-podmienky

 

VII.8 Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že pri uzavretí kúpnej zmluvy sú využívané komunikačné prostriedky na diaľku. Náklady, ktoré zákazníkovi vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie a prípadné súvisiace náklady ako napríklad náklady na telefonické rozhovory) znáša zákazník v celom rozsahu sám. Za internetové, resp. telefonické spojenie s Predávajúcim nie sú zo strany príslušného operátora, účtované žiadne osobitné príplatky a budú realizované za štandardné sadzby operátora zákazníka.

 

VIII. Zánik objednávky a odstúpenie od zmluvy

VIII.1 Zákazník berie na vedomie, že dostupnosť tovaru prezentovaného na internetovom obchode Predávajúceho je závislá od skladových zásob a Predávajúci preto dostupnosť tovaru negarantuje.

 

VIII.2 Predávajúci má právo nepotvrdiť objednávku alebo od zmluvy odstúpiť, a to do okamihu odoslania potvrdenia objednávky elektronickou formou komunikácie, a to na e-mailovú adresu uvedenú v osobnom účte alebo v objednávke.

 

VIII.3 Predávajúci má právo po potvrdení objednávky odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo jej časti v prípade, ak objednaný tovar nie je možné z akéhokoľvek dôvodu dodať, najmä ak sa objedaný tovar počas doby vybavovania objednávky prestane vyrábať alebo dodávať na slovenský trh alebo ak Predávajúci zistí, že tovar nie je možné dodať v množstve a akosti požadovanom zákazníkom (napr. v požadovanej veľkosti, farbe a pod.).

 

VIII.4 Predávajúci má právo odstúpiť od objednávky aj v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (t.j. zjavne inej ceny pre takýto typ tovaru, ako je ceny obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považovaný najmä, avšak nie výlučne, prípad chybného uvedenia počtu číslic, zjavne nízka ceny (napr. o 50% nižšia, ako je pre tento druh a typ tovaru obvyklé), chyba v uvedení meny a iné zjavné chyby v písaní, ako aj akékoľvek technické chyby pri uvedení ceny tovaru na internetovom obchode alebo v priebehu objednávania. Predávajúci nie je povinný dodať tovar zákazníkovi za takto zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, ak zákazníkovi bolo zaslané potvrdenie objednávky podľa týchto VOP. V prípade, ak takáto situácia nastane, Predávajúci je povinný bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, ak zákazník zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu tovaru, bude mu takáto zaslaná suma vrátená formou prevodu späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne, najneskôr do 14 dní od storna objednávky zo strany Predávajúceho.

Predávajúci je taktiež oprávnený odstúpiť od objednávky aj v prípade, ak je síce uvedená správna cena tovaru, ale v priebehu spracovania objednávky dôjde k akejkoľvek technickej chyba systému internetového obchodu a zákazník obdrží potvrdenie objednávky s chybnou cenou tovaru.

Predávajúci je tiež oprávnený odstúpiť od objednávky v prípade, ak zákazník pri objednávke uplatní akýkoľvek zľavový kód, ale v priebehu spracovania objednávky dôjde k akejkoľvek technickej chybe systému internetového obchodu a načítaniu chybného kódu zľavy a zákazník obdrží potvrdenie objednávky s uplatnením vyššej zľavy, ako takej, ktorá zodpovedá výške zľavy predpokladanej uplatnením zľavového kódu tak, ako bol zľavový kód zákazníkovi prezentovaný a poskytnutý.

Predávajúci tiež nie je povinný dodať tovar zákazníkovi ani v prípade, ak je tovar so zjavne chybnou cenou prezentovaný alebo uvedený v akejkoľvek reklame.

 

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie.

 

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný uplatniť písomnou formou. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy zákazník odošle najneskôr v posledný deň lehoty.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť uskutočnené v písomnej forme, pričom za písomnú formu sa považuje aj emailová forma.

 

IX. Odovzdanie a prevzatie tovaru

IX.1 Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, bude dodaný v lehote podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho po preverení stavu skladových zásob; to platí aj v prípade, ak v internetovom obchode Predávajúceho je v popise príslušného tovaru uvedená obvyklá lehota dodania a/alebo odoslania tovaru, keďže informácia o takejto lehote má výhradne orientačný charakter a skutočnú lehotu dodania alebo odoslania tovaru určí Predávajúci podľa dostupnosti tovaru a podľa prevádzkových možností po preverení stavu skladových zásob.

 

IX.2 Predávajúci tovar zákazníkovi doručí prostredníctvom zásielky alebo si ho môže zákazník vyzdvihnúť osobne v niektorej z kamenných predajní alebo si ho môže zákazník vyzdvihnúť v odbernom mieste zvolenom zákazníkom v objednávke zaradených do siete „Zásielkovňa“. Spôsob dodania tovaru zvolí zákazník v objednávkovom formulári z ponúknutých možností. Zákazník je povinný objednaný tovar prevziať, pokiaľ nie je daný niektorý z dôvodov na jeho neprevzatie.

 

IX.3 Pri zvolení spôsobu dodania formou osobného odberu zákazníkom informuje Predávajúci zákazníka na e-mailovú adresu uvedenú v osobnom účte alebo v objednávke o pripravenosti tovaru na jeho prevzatie. Tovar je potrebné prevziať do 3 dní odo dňa zaslania oznámenia.  

 

IX.4 Predávajúci doručuje tovar prostredníctvom balíkovej služby InTime alebo využitím služieb kuriéra. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené zákazníkom v objednávkovom formulári. Tovar bude v takomto prípade vždy zabalený do ochranného obalu, ktorý ho bude chrániť pred poškodením počas prepravy. O momente odovzdania tovaru na prepravu Predávajúcim prepravcovi bude Predávajúci informovať zákazníka elektronickou poštou, a to zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu uvedenú v osobnom účte alebo v objednávke.

 

IX.5 Pokiaľ Predávajúci dodáva tovar formou zásielky, znáša náklady s takouto formou doručovania zákazník, a to v celom rozsahu. O presnej výške takýchto nákladov bude zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávkového formuláru.

 

IX.6 Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci doručuje tovar výhradne v rámci územia Slovenskej republiky.

 

IX.7 Zákazník môže v objednávkovom formulári zvoliť ako miesto dodania niektoré z odberných miest siete Zásielkovňa. Za okamih doručenia tovaru sa v takomto prípade považuje jeho prevzatie zákazníkom v odbernom mieste.

 

IX.8 Zákazník je povinný riadne doručenú nepoškodenú zásielku tovaru od prepravcu riadne prevziať. Pokiaľ zásielka doručovaná prostredníctvom prepravcu vykazuje známky zjavného poškodenia, je zákazník povinný prevzatie zásielky odmietnuť a vrátiť ju prepravcovi. Pokiaľ tak neurobí, nie je oprávnený namietať poškodenie tovaru pri preprave a má sa za to, že zásielka tovaru bola zákazníkovi doručená nepoškodená.

 

IX.9 Zákazník je povinný poškodenie tovaru pri preprave, ktoré nebolo možné zistiť pred otvorením zásielky tovaru, reklamovať najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia zásielky, aby tým umožnil Predávajúcemu bezodkladné uplatnenie nárokov z vadného plnenia prepravy voči prepravcovi. Pokiaľ zákazník nebude informovať Predávajúceho o poškodení tovaru v rámci stanovenej 3-dňovej lehoty, má sa za to, že tovar bol v momente prevzatia zákazníkom nepoškodený.

 

IX.10 V prípade, ak zákazník tovar nevyzdvihne, vyhradzuje si Predávajúci právo navýšiť konečnú cenu zásielky tovaru o ďalšie poštovné, ako náklad na opätovné zaslanie zásielky tovaru. Predávajúci ma taktiež v takomto prípade právo v zmysle čl. VII.6 právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

IX.11 Výhrada vlastníckeho práva – Zákazník nadobudne vlastnícke právo k tovaru až momentom úplnej úhrady kúpnej ceny tovaru a prevzatím tovaru, kedy rozhodujúcim momentom pre posúdenie nadobudnutia vlastníckeho práva je neskorší z týchto momentov.

 

X. Cena a platobné podmienky

X.1 Cena ponúkaného tovaru je vždy uvedená na internetovej stránke Predávajúceho. Cena tovaru podľa konkrétnej uzavretej zmluvy je vždy uvedená v objednávke a jej potvrdení a na faktúre priloženej k tovaru. Cena je vždy uvedená vrátane príslušnej sadzby DPH. Cena môže byť zákazníkom uhradená výhradne spôsobom a za podmienok, ktoré sú uvedené v objednávke v rámci kroku „Doprava a platba“, t.j. na dobierku, v hotovosti v predajni Predávajúceho alebo online prostredníctvom služby GoPay alebo služby Twisto. Zákazník za využitie služieb GoPay aTwisto neplatí.

 

X.2 Platba musí byť realizovaná v mene euro. V prípade úhrady formou bankového prevodu hradí zákazník všetky bankové poplatky tak, aby dohodnutá cena tovaru bola na účet Predávajúceho pripísaná na účet Predávajúceho v plnej výške.

 

X.3 K cene objednaného tovaru budú pripočítané náklady spojené s dodaním tovaru a spôsobom platby objednaného tovaru, určené v závislosti od zákazníkom zvoleného spôsobu dopravy v rámci Slovenskej republiky a v závislosti od zvoleného spôsobu úhrady ceny tovaru.

 

X.4 Osobný odber v niektorom z odberných miest poskytovateľa služieb Zásielkovňa je spoplatnený podľa aktuálneho cenníku poskytovateľa týchto služieb a táto cena je vždy uvedená v objednávke pri zvolení tohto spôsobu dodania tovaru.

 

 X.5 V prípade použitia zľavových kupónov, zľavových kódov alebo inej promo akcie podmienenej nákupom tovaru v určitej hodnote (ďalej len „promo akcie“), si Predávajúci vyhradzuje právo v prípade, ak faktická hodnota objednávky klesne pod hodnotu, ktorou je podmienená možnosť uplatnenia zľavy stanovenej promo akciou, neuplatniť zvýhodnenie promo akcie.

 

Príklad: Pokiaľ zákazník nakúpi 3 ks tovaru v celkovej hodnote 45 € a uplatní v rámci nákupu voucher na zľavu 8 €, ktorý je podmienený nákupom v hodnote 40 €, t.j. zaplatí v skutočnosti len 37 €. Následne zákazník čiastočne odstúpi od zmluvy podľa podmienok  článku XI.2 písm. b) v zákonnej lehote a vráti 1 ks tovaru v hodnote 12 €, čím dôjde k faktickému zníženiu hodnoty nákupu na 31 €. V dôsledku tejto skutočnosti nesplní zákazník podmienku pre možnosť uplatnenia voucehru na zľavu 8 €, o ktorú výšku bude navýšená pôvodná cena objednávky. Preto bude zákazníkovi vrátená len suma 4 € namiesto 12 €, a to z dôvodu, že neboli splnené podmienky pre možnosť uplatnenia voucheru.

 

 

XI. Odstúpenie od zmluvného vzťahu

XI.1 Predávajúci je oprávnený, okrem prípadov uvedených v čl. VIII. 4 a VII. 6 okamžite odstúpiť od kúpnej zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

  1. z dôvodu podstatného porušenia povinností zákazníka, ktoré mu vyplývajú z uzavretej kúpnej zmluvy. V takom prípade ma Predávajúci nárok na úhradu nákladov vynaložených v súvislosti s plnením uzavretej kúpnej zmluvy, pričom tieto sú paušálne určené ako 30% z ceny tovarov. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť realizované v písomnej forme, pričom za dodržanie predpísanej formy sa považuje aj zaslanie formou elektronickej formy komunikácie, najmä e-mailom.

 

XI.2 Zákazník má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

  1. v prípade podstatného porušenia povinností Predávajúceho, ktoré mu vyplývajú z uzavretej kúpnej zmluvy
  2. bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

XI.3 Zákazník v prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu XI. 2 písm. a) ab) môže tovar vrátiť buď prostredníctvom siete Zásielkovňa alebo zaslaním poštového balíka na adresu gap.cz., Průmyslová 485, 252 61, Jeneč, Česká republika (dobierkový balík predajca zásadne neprijíma). Vrátenie tovaru je zadarmo pre registrovaných zákazníkov. Zákazník dostane od predajcu informácie k postupu. Ďalšou možnosťou je osobné vrátenie v jednej z kamenných predajní, ktoré je vždy zadarmo.

 

XI.4 Ak odstúpi zákazník od zmluvy, je povinný predajcovi tovar zaslať alebo odovzdať bez zbytočného odkladu. Registrovaní užívatelia majú nárok na predĺžené vrátenie po dobu 60 kalendárnych dní od prevzatia zásielky bez udania dôvodu. Neregistrovaní zákazníci môžu tovar vrátiť v zákonnej lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia zásielky bez udania dôvodu.

 

XII. Zodpovednosť za vady a reklamácia

XII.1 Predávajúci je povinný zákazníkovi zabezpečiť dodanie tovaru v súlade s uzavretou zmluvou, týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar nemá vady, tzn. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar:

 

  1. má vlastnosti, ktoré si strany dojednali a pokiaľ takéto dojednanie nemajú, také vlastnosti, ktoré výrobca alebo Predávajúci popísal alebo ktoré zákazník môže očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe realizovanej reklamy,
  2. je vhodný na účel, ktorý Predávajúci uvádza vo vzťahu k jeho použitiu a na ktorý sa tovar takéhoto druhu obvykle používa,
  3. zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, pokiaľ bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  4. zodpovedá dohodnutému množstvu, viere alebo hmotnosti,
  5. zodpovedá požiadavkám právnych predpisov.

 

XII.2 Pokiaľ Predávajúci nedodrží svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, je zákazník povinný vady tovaru reklamovať u Predávajúceho bez zbytočného odkladu. V prípade, ak tovar nebol vôbec dodaný, je zákazník povinný reklamovať túto skutočnosť u Predávajúceho, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy mal byť tovar doručený.

 

XII.3 Záručná doba na tovar je v trvaní 24 mesiacov a začína plynúť dňom doručenia tovaru zákazníkovi. Záruka sa vzťahuje na materiálové alebo výrobné vady, záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie spôsobené nevhodným používaním, nedostatočnou údržbou alebo úmyselným poškodením.

 

XII.4 Zákazník môže uplatniť reklamáciu písomnou formou (pričom za písomnú formu sa pre tieto účely považuje aj e-mailová komunikácia) a je v nej potrebné uviesť číslo tovaru a popis vady tovaru. Následne je potrebné reklamovaný tovar zaslať Predávajúcemu na posúdenie a vybavenie reklamácie; lehota na vybavenie reklamácie plynie v takomto prípade až dňom doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu.

 

XII.5 Predávajúci reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od jej riadneho uplatnenia, vybaví. Pre prípad zamietnutia reklamácie Predávajúci vystaví zákazníkovi písomné odôvodnenie (pričom za písomnú formu sa považuje aj e-mailová forma).

 

XII.6 pokiaľ má tovar vadu a vadu je možné odstrániť bez zbytočného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady. Pokiaľ má tovar vadu, môže zákazník požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je, s ohľadom na charakter vady, neprimerané, avšak pokiaľ sa vada týka len niektorej zo súčastí tovaru, môže zákazník požadovať len výmenu takejto súčasti; pokiaľ to nie je možné je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ je to však s ohľadom na povahu vady neúmerné, najmú v prípade, ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady.

 

Právo na dodanie nového tovaru alebo na výmenu súčasti tovaru má zákazník aj v prípade neodstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má zákazník aj právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

Pokiaľ zákazník neodstúpi od kúpnej zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčastí alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Zákazník má právo na primeranú zľavu aj v prípade, ak mu Predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, ak Predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo pokiaľ by zjednanie nápravy spôsobilo zákazníkovi neúmerné ťažkosti.

 

XII.7 Každý zákazník je oprávnený v prípade zamietnutia reklamácie, alebo v prípade akéhokoľvek iného sporu s Predávajúcim, obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov na Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Slovenskej obchodnej inšpekcie, Bajkalská 21/A, Bratislava, ars@soi.sk, adr@soi.sk.

 

XII.8 Zákazník je povinný si reklamáciu, vrátane tovaru, ktorý bol predmetom reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy mu bol oznámený spôsob vybavenia reklamácie, prevziať. Táto lehota však neuplynie skôr, ako do 60 dní odo dňa podania reklamácie. V prípade, ak si zákazník reklamáciu v stanovenej lehote neprevezme, má Predávajúci právo účtovať zákazníkovi náklady spojené s jej uskladnením vo výške 1€ denne vrátane DPH za každý deň omeškania. Predajca bude tovar skladovať najdlhšie po dobu 6 mesiacov odo dňa, kedy si mal zákazník tovar vyzdvihnúť. Pokiaľ si zákazník pred uplynutím tejto lehoty tovar neprevezme a výška nákladov za skladovanie prekročí cenu tovaru, môže byť tento tovar použitý na úhradu týchto nákladov.

 

XIII. Vrátenie peňazí a tovaru

">XIII.1 Pri nákupe cez internetový obchod môže neregistrovaný zákazník tovar do 14 dní od jeho prevzatia vrátiť bez udania dôvodu. Registrovaní užívatelia majú nárok na predĺžené vrátenie po dobu 60 kalendárnych dní od prevzatia zásielky bez udania dôvodu.

 

XIII.2 Peniaze za vrátený tovar budú zákazníkovi zaslané do 14 dní od vrátenia tovaru, na ním uvedený bankový účet.

 

XIII.3 V prípade, ak zákazník zašle tovar, ktorý chce vrátiť prostredníctvom zásielky (t.j. Slovenská pošta, DPD, PPL a pod.), je nevyhnutné tovar vrátiť so všetkými súčasťami a k zásielke priložiť fotokópiu faktúry, na ktorú zákazník pripíše údaje bankového styku, na ktoré chce zákazník vrátiť peniaze. V žiadnom prípade nie je možné tovar vrátiť formou zásielky na dobierku. Zákazník je povinný tovar zabaliť tak, aby pri jeho preprave k Predávajúcemu nedošlo k jeho poškodeniu.

 

XIII.4V prípade, ak zákazník odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti mu Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru, ktoré od zákazníka na základe kúpnej zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, akým ich prijal. Predávajúci vráti prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom iba vtedy, ak s tým zákazník súhlasil a za predpokladu, že tým zákazníkovi nevzniknú ďalšie náklady. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky predtým, ako zákazník odovzdá tovar Predávajúcemu alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

 

Predávajúci nie je povinný uhradiť zákazníkovi dodatočné náklady, ak si zákazník výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil zákazník, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

 

XIII.5 V prípade zníženia hodnoty vráteného tovaru sa bude aplikovať bod XI. 4..

 

XIII.5 V prípade odstúpenia od zmluvy hradí náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, a to v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 zákona č. 102/2017 Z.z..

 

XIII.6 V prípade vrátenia peňazí za tovar, ktorý nebol na sklade, je lehota na vrátenie peňazí najneskôr do 14 dní.

 

XIII.7 Zákazník berie na vedomie skutočnosť, že pokiaľ spolu s tovarom budú zasielané aj dary, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a zákazníkom uzavretá s podmienkou, že pokiaľ dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní v zmysle bodu XI. 2. písm. b), darovacia zmluva stráca platnosť a účinnosť a zákazník je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním poskytnuté dary, ako aj všetko, o čo sa obohatil. V prípade, ak tieto nebudú vrátené, má sa za to, že na strane zákazníka došlo k vzniku bezdôvodného obohatenia na úkor Predávajúceho. Pokiaľ vrátenie predmetu bezdôvodného obohatenia nie je možné, má Predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny daru. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované v takomto prípade samostatne.

 

XIV. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

 

XIV. 1    Platforma ADR

Každý zákazník je oprávnený obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov na Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Slovenskej obchodnej inšpekcie, Bajkalská 21/A, Bratislava, ars@soi.sk, adr@soi.sk. Bližšie informácie na webových stránkach https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

XIV.2    Platforma ODR

Zákazník má taktiež právo na mimosúdne riešenie sporov z kúpnej zmluvy prostredníctvom ODR platformy. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 8.3. 2021.