Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov skupiny CSAG Group

Tieto zásady spracovania osobných údajov sa týkajú všetkých spoločností a značiek, ktoré sú súčasťou skupiny CS Apparel Group, tj. hlavne Under Armour, SAM73, GAP, Celio, a teda domén všetkých značek a spoločností skupiny, zaregistrovaných pre každú značku a spoločnost - https://www.underarmour.sk/, https://www.sam73.sk/, https://www.gap.sk/ a https://www.celiostore.sk/.  

Spoločnosť CS Apparel Group a.s., so sídlom U Hvězdy 1451/4, 162 00 Praha 6 – Břevnov, IČO: 08261512, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24488 zastrešuje v rámci skupiny spoločnosti USDistribution s.r.o, so sídlom U Hvězdy 1451/4, 162 00 Praha 6 – Břevnov, IČO: 05709156, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 269329, a spoločnost CS Retail 1969, s.r.o., so sídlom na adrese Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 087 88 375, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 325315, a spoločnosť SAM 73 APPAREL s.r.o., so sídlem Milady Horákové, Kladno, IČ: 27115411, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 97385, a společnosť , a společnost (ďalej spoločne len „CSAG“). Do skupiny spoločností CSAG patria aj všetky dcérske spoločnosti vyššie uvedených spoločností a všetkých spoločností s rovnakou ovládajúcou osobou.

Skupina spoločností CSAG zdieľa spoločný informačný systém, ktorý spravuje spoločnosť CS Apparel Services s.r.o., so sídlom U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00 Praha 6, IČO: 143 70 786, zapísanej v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 364669 (dále jen „CS Apparel Services“). CS Apparel Services spravuje v rámci skupiny webové stránky gap.sk, underarmour.sk, sam73.sk a celiostore.sk(dále jen „webové stránky“) a tedy e-shop gap.sk, e-shop underarmour.sk, e-shop sam73.sk, a e-shop celiostore.sk(dále jen „e-shop“).

CS Apparel Services v rámci skupiny ďalej spravuje vernostné klubové programy Vernostného klubu GAP+/UA FAMILY/ VIP RODINA SAM 73/ CELIO (ďalej len „Klub/-y“).

Prevádzkovateľom osobných údajov subjektov údajov, ktorí navštívia a akokoľvek používajú niektoré vyššie uvedené internetové stránky skupiny CSAG, registrujú sa tu a ďalej sa prípadne prihlásia do členstva v Kluboch, je tá spoločnosť zo skupiny CSAG, ktorá je prevádzkovateľom daných stránok, pričom tieto spoločnosti a spoločnost CS Apparel Services sú zároveň spoločnými prevádzkovateľmi. (Ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv subjektov údajov súvisiacimi so spracovaním ich osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade s právom Európskej únie, hlavne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týhto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“) a v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorým je hlavne zákon č. 18/2018 Zb., zákon o spracovaní osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZZOÚ“).

Užívaním stránok CSAG Group užívateľ prijíma tieto Zásady spracovania osobných údajov.

Účel a rozsah spracovania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva len presné osobné údaje, ktoré získal v súlade s ZZOÚ, pričom tieto osobné údaje zhromažďuje a spracováva len na stanovený účel, v nižšie uvedenom rozsahu, po dobu trvania zmluvného vzťahu a následovne tri roky po jeho skončení alebo po dobu jedného roku, pokiaľ k uzavretiu zmluvy nedôjde. Účelom spracovánia je tiež poskytovanie elektronickej služby v podobe zriadenia účtu na serveri, ktorý Vám umožní pohodlnejšie nakupovanie a správu objednávok na e-shope a členstve v Klube. V prípade nákupu máme povinnosť Vaše osobné údaje ďalej uchovávať 5 rokov od skončenia účtovného obdobia v rámci účtovníctva a archivovať 10 rokov daňový doklad.

V prípade, že dáte súhlas so zasielaním obchodných oznámení CSAG, bude Prevádzkovateľ ďalej spracovávať Vaše osobné údaje za účelom zasielania obchodných oznámení CSAG po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu alebo po dobu registrácie vo vernostnom programe v Klube. Ďalej by sme Vás chceli informovať, že spracovanie osobných údajov pre účely priameho marketingu možno považovať za spracovanie robené z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má teda možnosť zasielať Vám na e-mail, aj bez Vašeho súhlasu, ponuky obdobného tovaru a služieb, ktoré ste v niekterom e-shopu zakúpili. Zasielanie týchto ponúk môžete kedykoľvek odmietnúť, a to kliknutím na príslušný odkaz v ponuke.

Základné účely spracovania osobných údajov Prevádzkovateľom: plnenie kúpnej zmluvy a poskytovanie služieb; účtovné a daňové účely; vymáhanie pohľadáviek, splnenie právnej povinnosti; priamy marketing (informačné a produktové kampane), vedenie zákaznickej evidencie; vedenie vernostného programu.

Prevádzkovateľ môže zhromažďovať a spracovávať tiež osobné údaje užívateľov, ktorí využívajú internetové služby sprístupnené na internetových stránkach, ktorých poskytovanie vyžaduje zadanie osobných údajov na internete alebo emailom.

Rozsah spracovania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v následujúcom rozsahu:

 • identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, IČO, DIČ
 • Kontaktné údaje: adresa trvalého, príp. prechodného bydlska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, telefón, emailová adresa;
 • ďaľšie osobné údaje: údaje o platobnej morálke zákazníka, číslo zákaznického účtu, informácie o nákupných zvyklostiach a informácie o miestach nákupu, IP adresa

Zdroje osobných údajov:

Prevádzkovateľ získáva osobné údaje hlavne od subjektov údajov v rámci jednania o uzavrení zmluvy, vytvorení zákaznického účtu a v rámci registrácie subjekov údajov do vernostného programu. Poskytntie osobných údajov uľahčí vzájomnú komunikáciu medzi subjektom údajov a Prevádzkovateľom a tiež významne zefektivní poskytovanie služieb.

Prevádzkovateľ za účelom zvyšovania kvality služieb, objektivity, preukázaľelnosti a bezpečnosti, monitoruje a zaznamenává komunikáciu so subjektami údajov (predovšetkým telefonické hovory na zákaznícku linku). Subjekt údajov je o tejto skutočnosti dopredu informovaný a je oprávnený tento postup odmietnuť.

Sprostredkovatelia a príjemcovia:

Osobné údaje môžu byť pre zaistenie vyššie popísaných účelov okrem Prevádzkovateľa, jednotlivých spoločností skupiny CSAG ako spoločných prevádzkovateľov a zamestnancov spracovávané tiež sprostredkovateľmi konajúcimi pre skupinu CSAG a Prevádzkovateľa, a to na základe zmlúv o sprostredkovaní osobných údajov uzavrených v súlade s ZZOÚ.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje manuálne aj automatizovane. Ochrana osobných údajavou je technicky a organizačne zabezpečená v súlade s ZZOÚ. Rovnaké zabezpečenie vyžaduje Prevádzkovateľ aj od sprostredkovateľov osobných údajov.

Prevádzkovateľ informuje, že osobné údaje môžu byť na základe žiadosti odovzdané tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou vyžadovať poskytnutie predmetných osobných údajov a to: Dopravcom, ktorí zaisťujú dopravu tovaru k zákazníkom (týmto sú sprístupnené informacie o mene, priezvisku a doručovacej adrese a kontaktných údajoch – telefón, e-mail) – např. Slovenská pošta, DHL, PPL apod., IT špecialistom zabezpečujúcim prevádzku serverov a webov, marketingové analýzy a e-mailing, poskytovateľom platobných služieb. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie zpätnej väzby a analýz postavenia na trhu využívame spracovateľa Heureka Shopping s. r. o.

Ďalej môžu byť Vaše osobné údaje spracovávané ďalšími príjemcami, za účelom služieb súvisiacich s nákupom tovaru a členstvom vo vernostných kluboch, ale vždy v rozsahu daného účelu.

Príležitostne môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené servisným organizáciám Prevádzkovateľa, v rámci servisných prác, ale vždy v minimálnom rozsahu daného účelu.

Právny základ

Zákonným základom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie uzavrenej smlouvy podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Váš súhlas so spracovaním v prípade Vašej registrácie na webových stránkách a prihlásením v Kluboch podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely priameho marketingu (hlavne zasielanie obchodných správ a newsletterov CSAG) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže subjekt údajov kedykoľvek odvolať, a to listom zaslaným na adresu Prevádzkovateľa uvedenú nižšie. Odvolaním súhlasu nieje dotknutá zákonnosť spracovania na základe súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracováva na základe iného právneho základu, než je súhlas.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Adresa: CS Apparel Group a.s., se sídlem U Hvězdy 1451/4, 162 00 Praha 6 – Břevnov
e-mail: gdpr@csapparelgroup.cz
V prípade akýchkoľvek dotazov v oblasti ochrany osobných údajov nás priamo kontaktujte na emailovej adrese: …

 

Vymedzenie užitých pojmov:

 • osobný údaj – osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo určiteľného subjektu údajov; subjekt údajov sa považuje za určený alebo určiľelný, je možné subjekt údajov priamo či nepriamo identifikovať;
 • subjekt údajov – subjektom údajov je fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú;
 • prevádzkovateľ – prevádzkovateľom je každý subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, robí spracovanie a zodpovedá zaňho;
 • sprostredkovateľ – sprostredkovateľom je každý subjekt, ktorý na základe osobitného zákona alebo poverenia prevádzkovateľa spracováva osobné údaje podľa tohoto zákona;
 • príjemca – príjemcom je každý subjekt, ktorému sú osobné údaje sprístupnené;
 • zákazník – zákazníkom je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou má spoločnosť uzavretý zmluvný vzťah;
 • spracovanie osobných údajov – spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo sústava operácií, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ systematicky uskutočňujú s osobnými údajmi, a to manuálne, automatizovane alebo inými prostriedkami; spracovaním osobných údajov sa rozumie hlavne zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií o Vašich právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov

1) právo požadovať prístup ku svojím osobným údajom, teda Vaše právo získať na základe Vašej žiadosti informáciu (potvrdenie), či sú, či niesú Vaše osobné údaje spracovávané. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracovávané sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a zároveň máte právo získať následujúce informácie:

a) účely spracovania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia nebo kategórie príjemcov, ktorým Vaše osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, hlavne príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;

d) plánovaná doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje uložené, alebo ak nie je možné ju určiť, kritériá použité ku stanoveniu tejto doby;

e) existencia práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov alebo obmedzenia ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;

f) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ ich Prevádzkovateľ nezískal od Vás;

g) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nariadenia, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných následkov takého spracovania pre Vás.

Prevádzkovateľ informácie poskytuje písomne v listinnej podobe. Ak kontaktujete Prevádzkovateľa elektronicky na jeho emailovú adresu, budú Vám informácie poskytnuté elektronicky, ak nepožiadate o ich poskytnutie v listinnej podobe.

2) právo požadovať opravu svojich osobných údajov, teda právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú; ďalej máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia.

3) právo požadovať výmaz svojich osobných údajov, teda právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov:

a) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

b) pokiaľ odvoláte súhlas, na ktorom základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;

c) vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 odst. 1 Nariadenia a nebudú existovať žiadne prevažujúce oprávnené záujmy pre spracovanie podľa čl. 21 odst. 2 Nariadenia;

d) Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;

e) Vaše osobné údaje musia býť vymazané pre splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;

f) Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podle čl. 8 odst. 1. Nariadenia,

 

4) právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, teda právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) pokiaľ popierate presnosť Vašich osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť Vašich osobných údajov overiť;

b) spracovanie je protiprávne a Vy odmietnete výmaz Vašich osobných údajov a miesto toho budete žiadať o obmedzenie použitia Vašich osobných údajov;

c) pokiaľ Prevádzkovateľ už Vaše osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

d) pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 odst. 1 Nariadenia, pokiaľ nebude overené, či oprávnený záujem Prevádzkovateľa prevažuje nad Vašimi oprávnenými záujmami,

5) právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov, teda právo získať osobné údaje, ktoré se Vás týkajú, ktoré ste poskytol/a Prevádzkovateľovi, a to v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo predať tieto údaje inému prevádzkovateľovi, bez toho aby tomu Prevádzkovateľ bránil, a to v prípade, že:

a) spracovanie je založené na súhlase podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia alebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nariadenia alebo na zmluve podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia; a

b) spracovanie sa uskutočňuje automatizovane.

Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo Prevádzkovateľom prevádzkovateľovi druhému, ak je to technicky vykonateľné. Toto právo se nevzťahuje na osobné údaje, ktoré niesú spracovávané automatizovane.

6) právo vzniesť námietku, teda právo, z dôvodov týkajúcích sa Vašej konkrétnej situácie, kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe oprávneného záujmu:

- spracovanie je nevyhnutné pre plnenie úloh uskutočňovaného vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je Prevádzkovateľ poverený, alebo

- spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného prevádzkovateľa či tretej strany.

Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, pokiaľ nepreukáže závažný oprávnený záujem pre ich spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Námietka sa dá vzniesť aj proti spracovaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu alebo profilovania. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

7) právo podať sťažnosť u dozorového úradu, teda na Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).